Szczegóły projektu

Projekt ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (UD 160)

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2017-07-15 08:00:00 do 2017-07-23 20:00:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293658

Pliki do pobrania:

Cele projektu:

Celem projektowanej ustawy będzie zapewnienie wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń.

Przygotowanie i wprowadzenie ustawy o POZ pozwoli na zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia oraz umożliwi stałą poprawę jej organizacji i funkcjonowania. Ustawa wzmocni tę część systemu
i co ważne, stworzy warunki do zwiększenia efektywności POZ. W jeszcze większym stopniu przyczyni się
do zachowania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa naszego kraju. Korzyści dla obywateli obejmują między innymi poprawę satysfakcji z uzyskiwanej opieki oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń. W szczególności bardzo istotna będzie poprawa koordynacji opieki w zakresie odrębnych kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, w tym również w przypadkach faktycznego oddzielenia strukturalnego.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ współpracują ze sobą, z zachowaniem samodzielności zawodowej. Ponadto współpracują z innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców, oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetyk, psycholog), jak również przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, dyrektorami szkół oraz innych jednostek (np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania). Podkreślenia wymaga fakt, iż zasady dotyczące prawa wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pozostawiono bez zmian w stosunku do obowiązujących regulacji w tym zakresie, w tym również w sytuacji gdy nie działają w ramach jednego podmiotu leczniczego. W konsekwencji oświadczenia woli pacjentów o wyborze lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ zachowują ważność.

Planowane jest wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej środków przeznaczonych na zapewnienie opieki zintegrowanej (budżet powierzony) oraz środków przeznaczonych na zapewnienie opieki profilaktycznej i edukacji zdrowotnej, oraz opiekę nad pacjentem przewlekle chorym, realizowane przez zespół POZ (dodatek zadaniowy). Ponadto w umowie w części dotyczącej budżetu powierzonego zostanie określony procent udziału środków stanowiący przychód świadczeniodawców realizujących opiekę zintegrowaną.

Data rozpoczecia konsultacji na Platformie Konsultacji: 15.09.2017

Data zakończenia: 22.09.2017

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę